• www.henriks-hvidevarer.dk

Ejendommen på Aarsleffsgade 39B bliver særligt berørt af støj og vibrationer med den ny jernbanelinie, men huset bliver ikke eksproprieret, da det er en udlejningsejendom. Istedet forventer Banedanmark, at ejen vil blive tilbudt hjælp til for eksempel lydisolerende vinduer og lignende. Foto: Mille Holst

Nye ekspropriationer langs jernbanen i Vordingborg

Der blev i fredag holdt besigtigelsesforretning med kommissarius i forbindelse med arbejdet på jernbanen mellem Vordingborg station og Brovejen. Flere haveejere kan se frem til at få fjernet træer og buske og måske et skur eller en flagstang, hvis de ligger indenfor 19 meter fra jernbanesporene. 

Vordingborg På et offentligt møde i fredags fortalte Banedanmark i Medborgerhuset i Vordingborg om den næste ombæring ekspropriationer, der er nødvendige i forbindelse med udbygningen af jernbanen i Vordingborg. Senere samme dag blev der afholdt besigtigelsesforretning på de berørte ejendomme på strækningen nord for Vordingborg station.  
Ekspropriationerne drejer sig denne gang om de grunde, der støder op til jernbanen mellem Næstvedvej og brovejen; altså beboerne på Elmeallé, Aarsleffsgade og Kullekærvej.
Banedanmark har tidligere været ude og måle op på strækningen og beboerne har fået pålaceret små blå flag på deres grunde, der markerer afstanden på 19 meter til sporene.
I langt de fleste tilfælde drejer ekspropriationerne sig om bevoksning, der skal fjernes, men der kan også blive tale om at fjerne flagstænger, skure og lignende, der ligger indenfor en afstand af 19 meter fra jernbanesporene. Klavs Petersen, der er landinspektør i Banedanmark, præciserer dog overfor avisen, at man i første omgang besigtiger de områder, der ligger indenfor 19 meter fra jernbanesporene, og er der ikke noget, der kan være til gene for togtrafikken, får eksempelvis et skur sandsynligvis lov at blive stående. Det samme er tilfældet med sunde træer, fortæller Daniel Møller Nielsen, der har med skovbrug at gøre for Banedanmark. Det beror dog på en individuel vurdering fra ejendom til ejendom. 
Træer med mere, man vurderer skal fjernes, bliver fjernet af Banedanmark, som efterfølgende gennem ekspropriationsforretningen erstatter husejerne for, at de fremover ikke vil kunne gøre fuld brugsret over den del af deres ejendom, der ligger indenfor 10- eller 19 meter-grænsen.
Efterfølgende er det den enkelte lodsejer, der har ansvaret for at holde vegetationen på sin grund nede.

Eldriftcervitut 2018
Når det er nødvendigt at fjerne eksempelvis høje træer på de private grunde skyldes det, at jernbanestrækningen bliver elektrificeret, og der må ikke være noget i nærheden af ledningerne eller skinnerne, der kan risikere at hindre togdriften - nedfaldne grene, væltede træer, stiger på afveje, bygninger, antenner og så videre.
Det er især ejendommene i bunden af Elmeallé, der bliver berørt, da jernbanen her drejer den vej.

Støjværn på strækningen
I forbindelse med sporarbejdet bliver der sat støjskærme op langs jernbanen på begge sider af sporene fra stationen til Brovejen. Disse bliver placeret 4,5 meter fra sporene og således, at de rager mellem to og to en halv meter op over skinnerne - uanset om de er placeret på en skrænt eller på plant terræn. Selve støjskærmen kan således flere steder nå en højde på 3,5 meter.
Hvor støjskærmene har nødudgange opsættes ekstra skærme forskudt på, således at lyden stadig primært holdes indenfor sporarealet.

Ét hus får for meget støj
Støjskærmene skulle ifølge Banedanmarks beregninger sikre, at støjen fra de forbikørende tog holdes under 65 decibel, men et enkelt sted kan denne grænse ikke overholdes. Det drejer sig om adressen Aarsleffsgade 39B; en udlejningsejendom der ligger klods op ad jernbanestrækningen. Fordi der er tale om en udlejningsejendom bliver ejendommen ikke eksproprieret, men Banedanmark fortæller, at man forventer at tilbyde ejeren hjælp til nye lydisolerende vinduer eller lignende tiltag.

Bevarer aftale for haver
På Aarsleffsvej har grundejerforeningen for husnumrene 15-37 en lejeaftale med Banedanmark om brugsret til en del af Banedanmarks arealer. Denne lejeaftale ændrer Banedanmark ikke på, men der er træer og buske på arealerne, der skal fjernes.

Tidsplan
Selve ekspropriationsforretningerne finder sted 30. januar til 1. februar 2019, hvorefter fældning og beskæring af træer og buske vil ske frem til 30. marts. 
I perioden 30. marts til 11. august 2019 vil al togtrafik mellem Vordingborg og Næstved blive erstattet af togbusser. Det samme gælder tog mellem Vordingborg og Orehoved. Tog fra Orehoved til Nykøbing Falster forventes først at køre igen efter 15. september 2019.

Tema: 
Bro til fremtiden - Den nye Storstrømsbro

Ejendommen på Aarsleffsgade 39B bliver særligt berørt af støj og vibrationer med den ny jernbanelinie, men huset bliver ikke eksproprieret, da det er en udlejningsejendom. Istedet forventer Banedanmark, at ejen vil blive tilbudt hjælp til for eksempel lydisolerende vinduer og lignende. Foto: Mille Holst

Banedanmark har ansøgt Trafikstyrelsen om at få lov at bruge naturområdet syd for Absalon som arbejdsplads. Området er klassificeret som paragraf 3 område og er derfor beskyttet. Ifølge Banedanmark har en biolog dog vurderet, at ”det er ikke noget særlig sundt område”. Banedanmark regner derfor med at få tilladelse til at rydde området, lægge grus på og bruge det som arbejdsplads. Når anlægsperioden er færdig, vil man igen fjerne gruset og overlade området til naturen igen. Banedanmark håber også at få lov at bruge det grønne område nord for godshotellet på Marienbergvej som arbejdsområde samt parkeringsarealerne til Amaliehaven langs Marienbergvej til sporskifte. (Illustration fra Banedanmark)

Illustration fra Banedanmark, der viser, hvor der umiddelbart skal fjernes træer. De grønne markeringer viser enkeltstående træer, de røde streger angiver, at en række buske og træer skal fjernes.

Klavs Petersen, landinspektør i Banedanmark, fortalte på det offentlige møde om planerne mellem stationen og Brovejen. Foto: Mille Holst

Der skal fældes træer og eventuelt fjernes skure i de private haver på strækningen mellem Vordingborg station og Brovejen. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar