Vi mødte Jimmy Spur Olsen på en regnfuld og blæsende dag i felten ved det vinteroversvømmede engområde, der skal blive til ”geddefabrik”. Foto: Ulrik Jensen

”Geddefabrik” er på vej til Sydsjælland

Kommunen begynder nu at ”avle” flere brakvandsgedder ved at oversvømme en eng mellem Langebæk og Gammel Kalvehave.

 

 

Langebæk Siden 1960erne er bestanden af danske brakvandsgedder faldet drastisk. Hvor der for et halvt hundrede år siden på årsbasis blevet landet i omegnen af 140 tons gedder af vores lokale erhvervsfiskere, er det i dag meget begrænset, hvor mange gedder der fanges. 

Den voldsomme tilbagegang for den store rovfisk kædes af mange sammen med nogle voldsomme storme, som betød, at der blev presset saltvand ind i de indre danske farvande. Det fortæller Jimmy Spur Olsen, som er vandløbsmedarbejder i Vordingborg Kommune. 

De tilbageværende gedder som findes omkring kysterne på Sydsjælland og Møn menes at gyde i bunden af blandt andet Stege Nor, Fanefjord og Jungshoved Nor, men der mangler den helt rigtige gydeplads.

Jimmy Spur Olsen forklarer:

- Vordingborg Kommune har derfor igangsat et projekt ”geddefabrik”, som skal sætte gang i geddeynglen, så bestanden kommer op på et mere normalt niveau. Historisk set har der tidligere været masser af oversvømmede enge, hvor geddeynglen stortrivedes, men de fleste enge er i dag drænet væk, siger han og påpeger at erfaringer fra Sverige har vist, at man kan hjælpe geddeynglen på vej med kontrollerede oversvømmelser af engarealer om vinteren og i de tidlige forårsmåneder. 

Som medlem af Fishing Zealand har Vordingborg Kommune forpligtiget sig til at skabe det rette naturgrundlag – også når det gælder arbejdet for at skabe gunstige vilkår for en rovfisk som gedden.

- Vi har fået et godt samarbejde med Petersgård, og ejeren Anne Sophie Iuel har velvilligt stillet et lavtliggende engareal ved Keldermose Bæk  tæt på kysten til rådighed for projektet. Meningen er så at skabe en vinteroversvømmet eng, som kan bruges til gydeområde for brakvandsgedder. Når gydesæsonen er overstået omkring midten af maj, ledes vandet væk igen, så engen kan afgræsses hen over sommeren. Der etableres et stemmeværk (en algs dæmning, red), så vi får mulighed for at regulere vandspejlet, der om vinteren skal hæves cirka 20 centimeter, forklarer Jimmy Spur Olsen.

 

Æder alt

Selv om gedden er en nærmest altædende og myteomspundet rovfisk, der er kendt for at spise andre fisk, frøer, ællinger og lignende. er Jimmy Spur Olsen ikke nervøs for de andre dyrearter.

- Når vi for eksempel etablerer nye vandhuller til frøerne, sker det på isolerede steder, hvor der ikke kommer fisk. Og med hensyn til den oversvømmede eng vil det i høj grad også være til gavn for mange fugle. Og flere gedder i farvandene giver mulighed for lystfiskerturisme, tilføjer Jimmy Spur Olsen.

- Planen er, at der sker en række omlægninger af Keldermose Bæk, så man sikrer, at de store gedder kan komme ind og gyde, og de små senere kan komme ud igen og ikke går til i vandhullet, som tørrer ud om sommeren. 

- Som en del af projekt ”geddefabrik” søger vi også om at få lov til at hjælpe hele processen godt i gang ved at indfange nogle moderfisk, som kan lægge æg, der bliver til yngel i det vi kalder ”podeområdet”.  Det er ikke så let at få gedder til at ændre vaner, men ved at udsætte yngel sker der det, at når ynglen svømmer ud, vender de voksne tilbage til samme sted for at gyde. Det er det man kalder ”homing-fisk”.

Jimmy Spur Olsen nærer store forhåbninger til ”geddefabrikken”. Tal fra de svenske forsøg viser, at der kan komme 80.000 stykker yngel ud af en eng på blot en enkelt hektar. 

uj

 

Vi mødte Jimmy Spur Olsen på en regnfuld og blæsende dag i felten ved det vinteroversvømmede engområde, der skal blive til ”geddefabrik”. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Super spændende projekt som Jimmi beretter om. Dejligt at der er kommet gang i visionerne igen på vandmiljøområdet. Lad os få nogle store geddemadammer ude i brakvandet til at rydde op i småfiskene. Mere af den smags gode tiltag.

Jimmy Spur Olsen, vil de store og små gedder ikke være en stor trussel mod de ørreder der bliver avlet i Keldemose Bæk hvor der vitterligt er mange gyddegrubber efter havørred "leg" ?

Hej John Hansen Nej projektet vil ikke udgøre nogen trussel for ørredbestanden i Keldermosebæk. Når de store gedder forhåbentlig i fremtiden svømmer op i Keldermosebæk for at komme ind på den oversvømmede eng (geddefabrik), vil de kun skulle ca. 150 meter ind i bækken før de forlader bækken og svømmer ind på engen. De første 150 m af bækken er kyst påvirkede og ret kedelig og ikke så oplagt for ørrederne at opholde sig i, så der er ikke så stor sandsynlighed for at de møder hinanden. Der til kommer, at når de store gedder trækker ind på det meget lave vand i bækken og ind på engen er det alene for at gyde, så de spiser forventeligt slet ikke imens. Geddeynglen og ørredyngel møder ikke hinanden i gydeområdet, kun på de sidste 150 m af bækken vil nedtrækkende ørredsmolt og udtrækkende geddeyngel kunne møde hinanden. Men der er det ørredsmolten, som pga. størrelsen kan æde geddeynglen og ikke omvendt.

Tilføj kommentar