• www.henriks-hvidevarer.dk

Christfort til kamp for godsejeres vand

Områdets godser kan komme i klemme, med den nye vandforsyningsplan, der vil lukke mindre vandværker, og satse på større sikrere værker, for at skaffe rent vand til borgerne. Men vi kan ikke tromle sådan en plan igennem, lyder det fra udvalgsformand Thomas Christfort (K), der nu har fået planerne udsat.


Sidste år godkendte kommunalbestyrelsen en plan for områdets drikkevandsforsyning, der blandt andet vil lukke nogle af de mere ”usikre” mindre vandværker. Men den går ikke, lyder det fra udvalgsformand Thomas Christfort (K), der har fået udsat planerne.

- Vi kan ikke tvangslukke alle de små almene vandværker, siger han og fortsætter.

- Planen er udsat fordi det har været en række indsigelser, som vi ikke mente forvaltningen havde taget de fronødne hensyn til, siger han.

De ”små almene vandværker” udvalgsformanden hentyder til, findes blandt andet på områdets godser, der har deres egen vandboringer, som leder vand ud til en række husstande, og det er især godsejerne, der ”stillet sig på bagbenene” i forbindelse med høringen.

Således har både Peter Tillisch fra Rosenfeldt, Bernd Johan Collet fra Lundbygaard og i særdeleshed Birgitte Natorp fra Marienborg, indgivet meget utilfredse høringssvar i forbindelse med planerene.

- Rosenfeldt Gods (ser) ingen grund til denne nødforsyning, idet Rosenfeldt Gods har sit eget nødforsynings ledningsnet og derfor ikke har behov for yderligere sikring, skriver Peter Tillisch i sin indsigelse. I planen er han blevet bedt om at lave nødforsyning til Vordingborg vandværker.

På Lundbygaard er Bernt Johan Collet mindre konfrontatorisk og påpeger at de 300.000, han forventer, det vil koste at tilslutte sig til Lundby Vandværk ”er et meget stort beløb for en mindre virksomhed, som vores”.

 

Ingen lov

Mere utilfredse toner lyder fra godsejerfrue Birgitte Natorp på Marienborg Gods ved Damme, der har en noget kompliceret vandsag - dte kan du læse mere om i artiklen her ved siden af.

Hun mener blandt andet at kommunen er ude i ulovligheder, når man vil lukke godsets vandboringer og satse på de større vandværker, og det er udvalgsformanden enig i.

- Hvis der ikke er noget lovgivningsmæssigt, der siger de skal lukke, så skal vi ikke tvinge dem over i et andet vandværk, siger han.

- Der er forskellige holdninger. Nogen mener at forsynegen er stærkere, hvis der er mange vandværker, men der er producenter der mener,  at der er en større sikkerhed ved større enheder. Vi skal have drøftet det seriøst, siger han.

 

Forvaltningen er politisk

Udvalgsformanden, der selv ejer en større gård ved Lendemarke, den fredede  ”Nybøllegård”, der i øvrigt deler  forvalter med Marienborg Gods, kender  således indgående til problemerne med vandforsyningen, og han undrer sig især over at reglerne siger, at det er i orden at have en vandboring til sin egen husstand, men når man leverer vand til flere - som på godserne - der typisk har en række udlejningsejendomme, så er der mere kontrol, ligesom der i den nye plan  bliver lagt op til, at der i stedet skal leveres drikkevand fra de større værker, i stedet for godserne.

- Hvis det er en brønd, til en selv, så har man lov at, men hvis der er tre eller flere, som får vand fra en boring, så gælder der andre regler. - Det er en urimelig forskelsbehandling, siger Thomas Christfort. 

Det er jo især godsejerne, der har gjort indsigelser...?

 - Ja, det er dem jeg hentyder til, som små almene vandværker. En lukning af dem, er jeg lodret imod, og her havde jeg stemt imod, under alle omstændigheder, siger han og langer samtidig kraftigt ud efter sin egen forvaltning, der har lavet vandforsyningplanen. 

- Hvis det ikke er et lovkrav,  hvad jeg ikke tror det er, så må det være noget politisk. Enten må det være noget politisk, eller der sidder nogen i embedsværket, der mener at de her skal lukkes. Og det er jeg lodret uenig i, siger han.

- Mener du at embedsværket er politisk eller har noget imod godserne?

- Jeg kan ikke se der er noget lovgivningsmæssigt, hvor der står, at de skal lukke, men det er det, der står i planen, og det er jeg lodret uenig i, siger Thomas Christfort.

- Vi skal ikke forhindre folk i at have et vandværk, hvis tingene er i orden og de kan levere en ordentlig kvalitet, siger han og påpeger at der er nogen der har større investeringsproblemer og nedslidte vandværk, men at man som kommune ikke bør blande sig i, om de skal have lov til at renovere og have tilladelser.

- De skal selv have lov at bestemme. Vi skal ikke sige, de ikke må investere og udvikle dem, siger han og påpeger at vandforsyningsplanen nu er udsat, og de skal mødes med embedsværket, om planeren, så de kan revurderes.

- Vi kan ikke tromle planen igennem. Der er gode små almene vandværker, siger han.

 

mith

Marienborg Gods og det farlige vand


Vandboringen fra Natorps-familiens gods, Marienborg, leverer drikkevand til ni huse og har siden 2011 haft ”kogeanbefaling”. I sommers fik de et påbud om at gøre noget. Man er bare ikke enig om hvad der skal gøres og godset nægter at tilslutte sig et større vandværk.


Blandt de ”almene vandværker”, der står til lukning, med den nye vandforsyningsplan er godset Marienborg ved Damsholte på Møn, der ejes af familien Natorp. I deres høringsvar om vandplanen - som Thomas Christfort nu har fået udsat - har de viftet med loven og påpeger i et kort svar, at: ”kommunen ikke har hjemmel til at fastsætte hvilke forsyninger, der fremadrette skal være en del af vandforsyningsplan””.

 

Bakterier

Netop Marienborg og Natorp-familien, har formentlig et noget anstrengt forhold til vandforsyning. Allerede 2011, fandt man bakterier i deres boring, som leder du til ni af deres lejeboliger. Dengang blev der af embedslægen indført ”koge-anbefaling” af vandet, og det har i følge forvaltningen været fastholdt lige siden.

I sommers var sagen om netop Marienborg Gods Vandværk så oppe at vende hos politikerne og godset fik et påbud om at bringe sagerne i orden.

- ”Marienborg Gods vand værk overholder ikke grænseværdierne. Forureningen af vandet er i en grad, der er sjældent set i kommunen. Miljøsekretariatet vurderer at der er nærliggende fare for at vandet kan blive sundhedsfarligt”, hed det  i vurderingen af godset vandboring,   i indstillingen i sommers.

 

Dårlig stand 

Planen er - fra forvaltningens side - at godset skal have drikkevand fra det større Gammelsø vandværk, ”når vandkvaliteteten ikke kan opretholdes”.

Birgitte Natorp udtalte dengang påbuddet var på vej, at hun langt fra var enig i målingerne og  det at vandet skulle være sundhedsfarligt. Hun søgte dog om eventuelt at lave en ny boring eller renovere det gamle anlæg. Det ville kommunen dog ikke give tilladelse til - en sag der rundede naturklagenævnet, der heller ikke ville tillade en ny boring. De har  øvrigt haft en sag på værket siden 2009, og argumentet for ikke at give lov til en ny boring, var blandt andet placeringen, der ved et tilsynsbesøg i 2012 beskrives således:

- Vandværksbygningen var i dårlig stand, ikke rengjort og ikke hygiejnisk. Vandværket er placeret tæt på staldbygninger, lyder det i vurderingen, hvor det også fremgår, at den ligger nær ”en benzintank, en vaskeplads, pesticid-oplag og tidligere olieoplag”.

Godset selv har påpeget at de gerne vil renovere og kan gøre det for omkring 250.000 kroner, mens de mener det vil koste over 800.000 kroner at tilslutte de ni huse til Gammelsø Vandværk, mens forvaltningen vurderer prisen for tilslutning til at være omkring 400.000 kroner.

mith


Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar