Traditionen tro spillede Prins Jørgens Garde i byrådssalen som optakt til årets sidste kommunalbestyrelsesmøde. Foto: Mille Holst

Årets sidste beslutninger

Kommunalbestyrelsen sikrer de ældre mad, vil have motiverede unge i uddannelse, beslutter udviklingsplan for købstædernes havne og vedtager ny kommuneplan.

Kommunen Årets sidste kommunalbestyrelsesmøde er altid lidt mere  festligt end de øvrige, da Prins Jørgens Garde spiller for mødedeltagerne umiddelbart inden mødet går igang. I onsdags medførte det ikke bare nikken i takt, men såmænd også lidt dans på stedet.

Ældre sikres mad
På Vorkingborg Kommunes plejecentre har de ældre kunnet til- og fravælge forskellige måltider i løbet af dagen, men Mette Høgh Christiansen, formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, orienterer kommunalbestyrelsen om, at plejecentrene oplever, at der er pårørende, der fravælger nogle af dagens måltider for den ældre beboer, hvorfor denne ikke altid får mad nok.
- Det lyder voldsomt, og det er også voldsomt, sagde hun og fremlagde et forslag om at de ældre betaler for en samlet  pakke - noget personalet og også flere pårørende har efterspurgt. I pakken indgå¨r alle døgnets måltider inklusiv eftermiddagskaffe med mere. Desuden slipper de ældre for selv at skulle indkøbe toiletpapir, vaskeklude og afkalkningsmiddel - det ordner plejecentret.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af politikerne, så fra 1. januar 2020 vil kommunens beboere på plejecentre, plejeboliger, aflastningsboliger og andre midlertidige ophold blive opkrævet en døgntakst på 124,48 kroner. Ønsker man at tilkøbe servicepakken bliver den månedlige udgift til mad og service på 4.850 kroner - et beløb kommunen vurderer i midten af 2020, for at sikre, at borgerne hverken betaler for meget eller for lidt.

Ændring i  kommuneplan
Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog rammer for en ændring af kommuneplanen udfra fire temaer: Bæredygtig udvikling, Livet ved vandet, Beskytte landskabet, Sikre erhvervsudviklingen. Derudover er der et ønske om at udvikle fire områder indenfor kystnærhedszonen, og det drejer sig om Afkørsel 41, Nyråd, Præstø og Stege. 
Som de eneste politikere stemte Dansk Folkeparti ikke for planen, fordi den rummer mulighed for at opstille kæmpevindmøller på land, hvilket DF ikke går ind for.
- Men resten af planen er ellers rigtig god, lød det fra Heino Hahn (DF), som dog lovede at arbejde positivt for  realiseringen af resten af planstrategien.

Udviklingsplan for havne
I hele 2019 har man i Vordingborg Kommune arbejdet på at få lavet nogle udviklingsplaner for de tre købstæders havne. I processen har både borgere, foreninger, arkitekter, byudviklere, ingeniører og rådgivnings- og forskningsorganisation inden for vand og miljø DHI været inddraget. I efteråret kom planerne i høring og lige før jul kunne politikerne vedtage udviklingsplanen.
Der er ikke tale om en færdig skitse over de tre havne, men snarere ideer og inspiration, som kommune og borgere efterfølgende kan gribe og arbejde videre med. 
Hensigten med planerne er dels at skabe sammenhæng mellem livet på havnen og byen i henholdsvis Præstø, Stege og Vordingborg, men samtidig rummer planerne initiativer, der skal sikre byerne mod oversvømmelser.
Klimatiltagene er der ifølge udvalgsformand Michael Larsen (R) afsat penge til, men de øvrige tiltag forventerman at søge fondsmidler til.
Ifølge Michael Larsen har der generelt været stor opbakning til udviklingsplanerne i de tre havne, men vinteropbevaringen af både og autocamperes tilladelse til at parkere i ”Dalen” i Præstø og langs kajen ved Kulhavnen i Stege har skabt debat og hverken Bo Manderup (V), Kirsten Overgaard (V) eller Heino Hahn (DF) synes om disse planer. De stemte dog for planerne men sikrede sig, at kommunalbestyrelsen skal godkende alle fremtidige tiltag i havnene.

Arbejdsløshed rasler ned
Arbejdsløsheden rasler ned i Vordingborg Kommune. Det redegjorde udvalgsformand Anders J. Andersen (S) for ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde. Omvendt tager alt for få unge en uddannelse.
- Vordingborg ligger blandt de kommuner i landet, hvore færrest får en ungdomsuddannelse, lød det fra Anders Andersen, hvorfor Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke de tiltag, der allarede er sat igang på området. Derfor vedtog man Beskæftigelsesplan 2020, hvori relevante forslag, der er indkommet i høringsperioden, i følge udvalgsformand Anders J. Andersen er blevet indarbejdet.
- Vi vil se på, hvilke borgere, der er særligt motiverede for at komme videre i deres liv. De, der ikke er, lader vi så at sige få en pause, siger Anders Andersen om den nye beskæftigelsesplan, hvor der også satses ekstra på at få ordblinde og mennesker med handicap i enten arbejde eller uddannelse.
Iøvrigt gjorde Bo Manderup (V) opmærksom på misforholdet mellem de mange stillinger i området, som forbliver ubesatte, og de 517 jobparate kontanthjælpsmodtagere, der pt går ledige. 
- En trediedel af de ledige jobs kan ikke matches, sagde han blandt andet, hvortil Poul A. Larsen (S) svarede:
- De fleste jobparate er ufaglærte, og de jobs, der er, er faglærte.

 

 

Kommunalbestyrelsen kort

Del af grusgrav ved Næs skydes til hjørne 
På grund af tilstedeværelsen af markfirben på adressen Stubyvej 52 i Næs By har Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævet Region Sjællands tilladelse til at indvinde råstoffer på adressen, fordi det vil skade dyrenes levested. 

Københavnsvej skal renoveres 
Københavnsvej i Vordingborg skal renoveres. Politikerne besluttede at tage udgangspunkt i de forskellige planer, der gennem årene er blevet lavet for vejen og herudfra vælge dele, der realiseres. En million kroner er afsat i 2019, hvoraf der nu frigives 300.000 til udarbejdelse af et skitseprojekt. I 2020, hvor renoveringen af vejen finder sted, er der afsat to millioner kroner.

Der skal plantes træer i Mern og laves stier 
Mern Ådalprojektet får udbetalt 350.000 kroner primært til plantning af træer, etablering af shelterplads og etablering at stisystemer.

Nu kan alle tage skolebussen 
Skolebusserne gøres fra starten af 2020 tilgængelige for alle borgere, der således får mulighed for gratis at benytte skolebussen som almindelig bus, såfremt der er ledige pladser i bussen. Skolebørn vil have fortrinsret. Beslutningen betyder iøvrigt, at de private skoler fremover ikke bliver opkrævet betaling for elevernes brug af bussen. Forslaget blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse, men Michael Seiding Larsen (V) mindede om et valgløfte: - Socialdemokratiet gik til valg på at skabe gratis offentlig transport. Det er vi mange, der glæder os til.
Hvortil borgmesteren svarede: - Vi lovede ikke, det blev på fire år.

Kritik af kommunens datasikkerhed
Digitaliseringsforeningen Sjælland og Bech-Bruun Advokatpartnerselskab har lavet en kontrol af Vordingborg Kommunes databehandling,, databeskyttelse og håndtering på brud af sikkerheden. Af 39 gennemgåede punkter får kommunen 10 anmærkninger, der kræver at der iværksættes nye tiltag. 
Politikerne har taget rapporten til efterretning.  

Traditionen tro spillede Prins Jørgens Garde i byrådssalen som optakt til årets sidste kommunalbestyrelsesmøde. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar